Catalogus – >Privacybeleid

Privacybeleid

Bij Christeyns nemen we uw privacy ernstig en zetten we ons in voor de bescherming van alle gegevens die via onze website verstrekt worden in overeenstemming met de voorschriften van de GDPR. Wanneer u informatie nodig heeft die niet nader wordt beschreven, contacteer ons dan via privacy@christeyns.com. We zullen u met plezier helpen.

Van wie verzamelen we persoonsgegevens?

 • Onze klanten, leveranciers, zakelijke contactpersonen en potentiële klanten (of van onze contactpersonen bij die laatsten)
 • Werknemers, klanten en leveranciers van onze klanten
 • Onze klanten en sollicitanten
 • De bezoekers van onze website en van sociale media

Welke informatie verzamelen we?

 • We verzamelen identificatiegegevens en contactgegevens zoals naam en familienaam, adres, e-mailadressen, telefoonnummers, enz., die bewaard worden wanneer ze via onze formulieren worden verstrekt.
 • Afbeeldingen en audiovisuele opnames: afbeeldingen, video’s op onze website en sociale media, enz.
 • Gegevens die verband houden met de levering van onze producten en diensten en de prospectie daarvoor: offertes, facturen, betaalgegevens, geleverde producten en diensten, overeenkomsten, enz.
 • Gegevens die verband houden met functie en tewerkstelling: functietitel, loopbaan, verloning, voordelen, opleiding, diploma’s, attesten en vergunningen, specifieke beroepskwalificaties, enz.
 • Marketinggegevens en gegevens met betrekking tot het gebruik van onze website en sociale media: marketingvoorkeuren, verzoeken tot opt-in en opt-out, deelname aan events van Christeyns, posts op sociale mediatoepassingen die we gebruiken (Facebook, Instagram, blogs, forums, enz.), browsertype, voorkeurtaal, IP-adressen, enz.
 • Gegevens die verband houden met klachten en verzoeken die specifiek door de betrokkene gedaan worden en het behandelen daarvan.
 • Registratie: op sommige delen van de website vragen we u om u te registreren. Als u dit doet, kunnen we u vragen naar uw naam, e-mailadres, geografisch adres en andere informatie, die ook bewaard kan worden.
 • Onze producten, diensten en onze website zijn niet ontwikkeld of bedoeld voor kinderen. Om die reden verzamelen en bewaren we noch intentioneel, noch actief, de persoonlijke gegevens van kinderen, behalve eventueel die van de kinderen van onze werknemers of die welke in het kader van specifieke diensten aan sommige klanten verstrekt worden.
 • We vragen altijd om uw toestemming om deze gegevens bij te houden en we kunnen u, op uw verzoek, uit onze marketinggegevensbank verwijderen.

Hoe verzamelen we persoonsgegevens?

 • Van de betrokkene zelf
 • Van de werkgever van de betrokkene (bijv. wanneer onze klant of leverancier een bedrijf is en de betrokkene door dit bedrijf aangesteld is als de contactpersoon, wanneer we de persoonsgegevens moeten verwerken in de context van onze dienst aan de werkgever van de betrokkene)
 • Van onze klanten, over hun klanten, leveranciers en andere betrokkenen van wie zij persoonsgegevens verzamelen
 • Via het gebruik van onze website, sociale media en andere tools
 • Informatie die publiekelijk beschikbaar is

Hoe zullen we de informatie over u gebruiken?

Met uitzondering van situaties waarin we persoonsgegevens verwerken op basis van toestemming, kunnen we persoonsgegevens verwerken voor de volgende doeleinden en op basis van de volgende rechtsgronden (dit is geen volledig overzicht):

 • Levering van producten en diensten aan onze (potentiële) klanten
 • Nakomen van onze wettelijke verplichtingen, als een werkgever en binnen de reikwijdte van onze professionele activiteiten
 • Verwerken van administratieve en financiële gegevens, op basis van onze rechtmatige belangen en wettelijke verplichtingen
 • Personeelsadministratie en aanwerving van nieuwe medewerkers
 • Direct marketing zoals reclameboodschappen, nieuwsbrieven, uitnodigingen voor commerciële events en enquêtes om feedback te ontvangen voor onderzoeksdoeleinden
 • Om onze website te beheren en te verbeteren, waarvoor we verwijzen naar ons cookiebeleid

We verkopen of verspreiden uw persoonlijke informatie niet aan anderen.

Sommige van onze gegevensbanken worden gehost door derden, maar we komen met die derden overeen dat ze uw informatie veilig bewaren en niet voor andere doeleinden zullen gebruiken.

Alle persoonlijke informatie is gecodeerd door gebruik te maken van “Secure Sockets Layer”- technologie (SSL), een protocol voor beveiligde verbinding op het internet, vóór die informatie via het internet verstuurd wordt.

Hoelang bewaren we persoonsgegevens?

We houden uw persoonlijke informatie op onze systemen zolang dit nodig is voor de betrokken activiteit.

 • Zolang we wettelijk verplicht zijn om de persoonsgegevens te bewaren
 • Bij een geschil voor de rechtbank, een administratieve of arbitrageprocedure, tot een definitieve uitspraak wordt gedaan in de context van deze procedure, tenzij we wettelijk verplicht zijn om de persoonsgegevens langer te bewaren
 • In alle andere gevallen voor een redelijke en evenredige periode

Hoe beschermen we uw persoonsgegevens?

 • Door bewustmaking van onze werknemers en andere personen die voor ons werken over de behandeling van persoonsgegevens en, van tijd tot tijd, door het implementeren van aanpassingen (door middel van inspecties en periodieke opleiding)
 • Door het beperken van toegang tot persoonsgegevens (zowel organisatorisch als op ITtechnisch niveau)
 • Door het beschermen van persoonsgegevens (door middel van passende IT-technische maatregelen, rekening houdend met de stand van de techniek en de ermee gepaard gaande verwerkingskosten en -risico’s, zoals versleuteling, antivirussoftware, firewalls, overdracht van gegevens via beveiligde verbindingen, enz.)
 • Door te zorgen voor juiste gegevens
 • Door te zorgen voor vertrouwelijke behandeling van de persoonsgegevens
 • Door het verhelpen, voorkomen en opsporen van gegevenslekken (hieronder verstaat men de vernietiging, het verlies, de wijziging, de ongeoorloofde verstrekking van of de ongeoorloofde toegang tot de doorgezonden, opgeslagen of anderszins verwerkte gegevens, hetzij per ongeluk hetzij onrechtmatig), voor zover dit mogelijk is

Inzage in uw informatie en het corrigeren ervan

U hebt het recht om een kopie te vragen van de informatie die we over u bijhouden. Als u een kopie wil van bepaalde of alle informatie over u, stuur ons dan een e-mail op privacy@christeyns.com of schrijf naar: Christeyns Hoofdzetel, Afrikalaan 182, 9000 Gent, België

We willen er zeker van zijn dat uw informatie juist en up-to-date is. U mag ons vragen om informatie die volgens u niet juist is, te corrigeren, te beperken of te verwijderen. U mag ook uw eerder gegeven toestemming terug intrekken.

Auteursrechten en handelsmerken

Alle materialen op deze website vallen onder het auteursrecht van Christeyns of worden gereproduceerd met toestemming van andere eigenaars van auteursrechten. Alle rechten zijn voorbehouden. Er mag geen materiaal worden gekopieerd, veranderd, gepubliceerd, uitgezonden of op een andere wijze verspreid worden zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Christeyns.

Disclaimer

Christeyns geeft geen garanties of doet geen verklaringen van welke aard ook over de juistheid of geschiktheid van de informatie op deze website voor welk doel dan ook. Al deze informatie wordt “as is” verstrekt en met een specifieke disclaimer voor enige garantie van verkoopbaarheid, geschiktheid voor een bepaald doel, aanspraak en/of niet-inbreuk.

Christeyns geeft geen garanties of doet geen verklaringen van welke aard ook over het feit dat de diensten die door deze website verstrekt worden nooit zouden kunnen onderbroken worden, foutenvrij zouden zijn of dat de website of server die optreedt als host voor deze website vrij zou zijn van virussen of andere vormen van schadelijke computercode. Christeyns, haar werknemers of agenten zijn in geen geval aansprakelijk voor enige directe of indirecte schade of gevolgschade die voortvloeit uit het gebruik van deze website.

Deze uitsluiting en beperking geldt alleen voor zover dit wordt toegestaan door de wet en doet geen afbreuk aan enige uitdrukkelijke andersluidende bepaling in enige geschreven licentie of abonnementsovereenkomst van Christeyns met betrekking tot het gebruik van enige online dienst die via deze website verstrekt wordt.

Linken

De linken naar andere websites worden door Christeyns te goeder trouw en uitsluitend ter informatie verstrekt. Christeyns wijst elke verantwoordelijkheid af voor de materialen op elke website waarmee deze site gelinkt is.

Interactief materiaal

Op sommige gedeelten van deze site is het de gebruikers toegestaan om eigen materiaal te posten. Materiaal dat door gebruikers gepost wordt, geeft niet noodzakelijkerwijs het standpunt van Christeyns weer. Door het posten van materialen op deze site, verklaart u dat u alle nodige rechten hebt op die materialen en dat die materialen geen inbreuk zullen vormen op enig persoonlijk recht of eigendomsrecht van een derde, noch zullen dergelijke materialen lasterlijk, onwettig, bedreigend, of obsceen zijn, of anderszins aanstootgevend.

Christeyns behoudt zich het recht voor om naar eigen goeddunken, alle materiaal te bekijken, te wijzigen of te verwijderen dat door gebruikers gepost wordt en volgens Christeyns als lasterlijk, onwettig, bedreigend, of obsceen, of anderszins aanstootgevend kan worden beschouwd. Niettegenstaande het voorgaande, wijst Christeyns uitdrukkelijk elke verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid af voor alle materiaal dat door derden via deze website wordt meegedeeld.

Google Analytics en trackinggegevens

We gebruiken Google Analytics om inzicht te krijgen in de bezoekersactiviteit op onze website. Uw bezoek zal dus anoniem gevolgd worden.

We gebruiken ook het netwerk van Google AdWords voor onder meer doeleinden van remarketing, wat betekent dat bezoekers gevolgd zullen worden via cookies die op hun toestel bewaard worden. Dit is een gangbare praktijk. De cookies zullen geen invloed hebben op uw besturingssysteem; ze maken het alleen mogelijk om toekomstige bezoeken of advertenties voor een korte periode na uw bezoek aan onze website te personaliseren.

Als u andere websites bezoekt, is het mogelijk dat u advertenties ziet van Christeyns. Dit is een gevolg van deze trackinginformatie door derden. Nogmaals, voor ons blijft u volledig anoniem. Google identificeert alleen maar cookies om vervolgens advertenties op de persoon af te stemmen.

U kunt zich afmelden (“opt-out”) voor de advertentiefuncties van Google Analytics die we gebruiken, via Advertentie-instellingen (“Ads settings”), de advertentie-instellingen voor mobiele apps, of elk ander beschikbaar middel. U kunt ook geregeld uw cookies verwijderen uit uw eigen browserinstellingen als u dit verkiest.

Google moedigt ons ook aan om gebruikers te wijzen op de momenteel beschikbare opt-outs van Google Analytics voor het web. Hierdoor kunnen gebruikers zich afmelden voor alle trackingcookies.

Herziening van dit beleid

We zullen dit beleid herzien afhankelijk van de commentaren die we ontvangen. U raadpleegt dus best de recentste versie. Als u specifieke vragen zou hebben over privacy, contacteer ons dan via privacy@christeyns.com

7 Oktober 2020